หน้าแรก ติดต่อเรา
- Thai English
lumliang.go.th
Line : อบต.ลำเลียง
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองการศึกษา
  ศพด.บ้านลำเลียง
  ศพด.บ้านสองแพรก
  ศพด.บ้านสองแพรกขวา
  ศพด.บ้านห้วยไทรงาม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
อบต.ลำเลียง
แบบสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ลำเลียง
แบบคำร้องขอรับบริการ
ออนไลน์
อบต.ลำเลียง
คำขอลงทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อบต.ลำเลียง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
พอใจมาก
พอใจ
ปานปลาง
ไม่พอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร 
นายเธียรชัย สายน้ำใส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
(081970-0633)
ข่าวประชาสัมพันธ์    /องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการ ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 179)
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ (ดู : 302)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง (ดู : 347)
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 (ดู : 134)
การควบคุมและการประกอบกิจการน้ำแข็ง  (ดู : 352)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์รับเร่ื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ดู : 310)
แจ้งประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 (ดู : 372)
26 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านยาเสพติดโลก  (ดู : 329)
การออกสำรวจภาคสนามเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมจากการสำรวจครั้งที่แล้วที่ยังดำเนินการสำรวจไม่ครบถ้วน)  (ดู : 347)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์ได้รับถุงยังชีพ จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด -19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง  (ดู : 355)
ดูทั้งหมด 
ประกาศ     /องค์การรบริหารบริหารส่วนตำบลลำเลียง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลลำเลียง เรื่อง รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) (ดู : 36)
ประกาศ อบต.ลำเลียง เรื่องรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณ ของ อบต.ลำเลียง ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 31)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 34)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง  (ดู : 40)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิื่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง (ดู : 69)
ดูทั้งหมด 
การจัดซื้อจัดจ้าง     /องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
ประกาสผลผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ 2565) (ดู : 22)
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายน้ำตกห้วยเนียง ม.8 (ดู : 34)
สัญญาจ้างโครงการขยายเขตแนวท่อประปา ม.10 เชื่อมต่อ ม.7 (ดู : 28)
สัญญาโครงการระบบประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดกลางซอยห้วยสะท้อน ม.4 (ดู : 36)
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง ม.2 (ดู : 32)
ดูทั้งหมด 

ภาพกิจกรรม          า /องค์กรบริหารส่วนตำบลลำเลียง
 
 
13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อ่านรายละเอียด
 
ดูทั้งหมด 
แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ลำเลียง
   
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  (ดู : 75)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง (ดู : 100)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 127)
ดูทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม      อปท.จังหวัดระนอง
หนังสือสั่งการ  อปท.จังหวัดระนอง
e-GP ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                  อบต.ลำเลียง  
กระดานสนทนา  องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
 
 
     
     
     
   
     
     
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
125 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โทรศัพท์ : 077-860644
E-mail Address : lumliang125@gmail.com
Copyright © 2017. www.lumliang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs