หน้าแรก ติดต่อเรา
- Thai English
lumliang.go.th
Line : อบต.ลำเลียง
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองการศึกษา
  ศพด.บ้านลำเลียง
  ศพด.บ้านสองแพรก
  ศพด.บ้านสองแพรกขวา
  ศพด.บ้านห้วยไทรงาม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
อบต.ลำเลียง
แบบสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ลำเลียง
แบบคำร้องขอรับบริการ
ออนไลน์
อบต.ลำเลียง
คำขอลงทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อบต.ลำเลียง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
พอใจมาก
พอใจ
ปานปลาง
ไม่พอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 (ดู : 11) 27 เม.ย. 2566
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ดู : 19) 26 เม.ย. 2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ดู : 16) 19 เม.ย. 2566
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy (ดู : 19) 19 ม.ค. 2566
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ดู : 16) 19 ม.ค. 2566
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการ ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 30) 16 ธ.ค. 2565
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการ ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 225) 19 ม.ค. 2565
ประกาศนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ปลอดบุหรี่ (ดู : 100) 29 ธ.ค. 2564
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ (ดู : 358) 12 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง (ดู : 414) 6 ต.ค. 2564
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 (ดู : 163) 30 ก.ย. 2564
การควบคุมและการประกอบกิจการน้ำแข็ง (ดู : 421) 16 ก.ค. 2564
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์รับเร่ื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ดู : 353) 9 ก.ค. 2564
แจ้งประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 (ดู : 425) 9 ก.ค. 2564
26 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านยาเสพติดโลก (ดู : 382) 26 มิ.ย. 2564
การออกสำรวจภาคสนามเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมจากการสำรวจครั้งที่แล้วที่ยังดำเนินการสำรวจไม่ครบถ้วน) (ดู : 399) 1 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์ได้รับถุงยังชีพ จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด -19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง (ดู : 406) 27 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับถุงยังชีพจากสถานการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด - 19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง (ดู : 352) 27 พ.ค. 2564
ฐานข้อมูลตลาด (ดู : 54) 20 เม.ย. 2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ดู : 415) 20 เม.ย. 2564
ประกาศ การแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส 2 (ดู : 339) 20 เม.ย. 2564
ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 363) 2 เม.ย. 2564
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 284) 16 มี.ค. 2564
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 112) 15 มี.ค. 2564
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (ดู : 476) 22 ก.พ. 2564
แนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อหายจากโควิด-19 (ดู : 113) 16 ก.พ. 2564
เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 365) 29 ม.ค. 2564
ประกาศ การแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 325) 14 ม.ค. 2564
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการ ประจำปี 2563 (ดู : 359) 15 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 447) 7 ธ.ค. 2563
ประกาศ การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 430) 7 ธ.ค. 2563
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 353) 17 พ.ย. 2563
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง (ดู : 249) 9 พ.ย. 2563
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (ดู : 366) 29 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์วิธีลดใช้พลังงานในออฟฟิต (ดู : 276) 23 ต.ค. 2563
ประกาศ การแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 405) 9 ต.ค. 2563
เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี (ดู : 297) 19 ส.ค. 2563
ประกาศ การแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 384) 16 ก.ค. 2563
การทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ (ดู : 218) 26 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตำบลลำเลียงรวบรวมขยะอันตรายมาไว้ที่ถังขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน เพื่อ อบต.ลำเลียงจะรวบรวมส่ง อบจ. ระนองเพื่อกำจัดต่อไป (ดู : 294) 18 มิ.ย. 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 371) 15 มิ.ย. 2563
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ (ดู : 372) 27 พ.ค. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 349) 22 พ.ค. 2563
ประกาศการยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ดู : 352) 20 เม.ย. 2563
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (ดู : 396) 2 เม.ย. 2563
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 (ดู : 353) 30 ม.ค. 2563
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 536) 3 ม.ค. 2563
ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 357) 31 ธ.ค. 2563
ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 556) 25 ธ.ค. 2562
จดหมายข่าว (ดู : 338) 6 ธ.ค. 2562
ขยายระยะเวลาการสำรวจและการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 544) 2 ธ.ค. 2562
ร่วมละขยะมูลฝอยในชุมชน ตามหลักการ 3RS (ดู : 442) 15 พ.ย. 2562
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 606) 15 พ.ย. 2562
แจ้งประชาสัมพันธ์การยืนยันข้อมูลของผู้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ (ดู : 333) 13 พ.ย. 2562
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 368) 11 พ.ย. 2562
การออกสำรวจของพนักงานสำรวจ (ดู : 399) 18 ต.ค. 2562
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 361) 10 ต.ค. 2562
รายงานการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ (ดู : 357) 6 ก.ย. 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2562 (ดู : 381) 20 ส.ค. 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2561 (ดู : 328) 20 ส.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
125 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โทรศัพท์ : 077-860644
E-mail Address : saraban@lumliang.go.th
lumliang125@gmail.com
Copyright © 2017. www.lumliang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs