ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2566
74
29 สิงหาคม 2566

🏵🏵วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.🏵🏵
นายอรุณ อภิรักษ์วรากร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2566 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้พิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้
1. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่สอง (ขั้นแปรญัตติ)
2. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 วาระที่สาม (ขั้นลงมติ)
3. พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 13/2566 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่
3.1 สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ
3.2 กองคลัง จำนวน 7 รายการ
3.3 กองช่าง จำนวน 4 รายการ
3.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 17 รายการ
4. พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2566 จำนวน 1 รายการ ของกองช่าง
4.1โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยหห้วยญวน หมู่ที่ 7 งบประมาณ 399,287.62 บาท
5. พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2566 จำนวน 3 รายการ ของกองการศึกษาฯ
5.1 โครงการต่อเติมห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ 7 งบประมาณ 272,000.00 บาท
5.2 โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ 7 งบประมาณ 158,000.00 บาท
5.3 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ 7 งบประมาณ 209,000.00 บาท
...............................
ติดตามข้อมูลข่าวสาร Website: www.lumliang.go.th
แฟนเพจเฟชบุ๊ก Facebook: อบต.ลำเลียง จังหวัดระนอง
ติดต่อสอบถาม 077860644 ต่อ 103☎️☎️