สมาชิกสภา
 • นายอรุณ อภิรักษ์วรากร

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

 • นายศรัณย์ จันทร์หับปะ

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

 • นายสมโภชน์ สินธุรักษ์

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

 • นายศรัณย์ จันทร์หับปะ

  ส.อบต.หมู่ที่ 1

 • นายธนุ ชูโลหะ

  ส.อบต.หมู่ที่ 2

 • นายอรุณ อภิรักษ์วรากร

  ส.อบต.หมู่ที่ 3

 • นางสาวจรียา วิเชียรรัตน์

  ส.อบต.หมู่ที่ 5

 • นายวิเชียร หัตถะการ

  ส.อบต.หมู่ที่ 4

 • นายธีรพล สมิง

  ส.อบต.หมู่ที่ 6

 • นายอนุรักษ์ สินเจริญ

  ส.อบต.หมู่ที่ 9

 • นายทนงศักดิ์ มั่นเรืองเดช

  ส.อบต.หมู่ที่ 7

 • นายสมโภชน์ สินธุรักษ์

  ส.อบต.หมู่ที่ 8

 • นายวรจันทร์ บุรานอก

  ส.อบต.หมู่ที่ 10

 • นางสาวจริยา ดิษฐลำภู

  ส.อบต.หมู่ที่ 11