หัวหน้าส่วนราชการ
 • นางฤทธิพร คงสมาน

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  087 - 8912951

 • นางฤทธิพร คงสมาน.

  หัวหน้าสำนักปลัด

  087-8912951

 • นายสุพจน์ หนูขวัญ

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

  086-2987502

 • นายสุวิทย์ สอดส่อง

  นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

  098-6913624

 • นายสัญชัย เชาว์เครือ

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  065-3498544