หัวหน้าส่วนราชการ
 • นางฤทธิพร คงสมาน

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  087 - 8912951

 • นางฤทธิพร คงสมาน.

  หัวหน้าสำนักปลัด

  087-8912951

 • นางจีรวัลย์ รู้การ

  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

  086-2987502

 • นายกฤษณะ เขี้ยววงศ์

  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

  098-6913624

 • นายสัญชัย เชาว์เครือ

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  065-3498544