กองคลัง
 • นางจีรวัลย์ รู้การ

  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นายสุพจน์ หนูขวัญ

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันทรา วิไชยเดช

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวอรวรรณ ชื่นใจเด็ด

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวสุดาวรรณ กิ่งแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวจันทรา มีสถิตย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวพิชชานันท์ บุญมี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวกรกต อากาศภา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ