สำนักปลัด
 • นางฤทธิพร คงสมาน

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวภิมาลย์ พงษ์ไพบูลย์

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • นางสาวมินตรา ล่องแดง

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • นายภูดิท เทพพิทักษ์

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางสาวกมลณิชา ช่วยละแม

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นายอรรถพล เที่ยวแสวง

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

 • - ว่าง -

  นิติกร

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นางสาวหทัยรัตน์ จบสองชั้น

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางกัลยา พยมพฤกษ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวทิพย์วรรณ พรหมสุวรรณ

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชมุชน

 • นายนิติพงศ์ สายน้ำใส

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นางสาวศุภนุช ชูทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • นายนิพนธ์ เขี้ยววงศ์

  พนักงานขับรถยนต์

 • - ว่าง -

  พนักงานดับเพลิง

 • นายธีรวุธ สัจจา

  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

 • นายทรงพล จันทร์กระจ่าง

  คนงาน

 • นางสาวสุภาภรณ์ ชูเพชร

  คนงาน

 • นางบุญเตือน กลานสกุล

  นักการภารโรง

 • นายสุริยาวุธ ศรีเมือง

  ยาม

 • นายวีรภัทร งามเลิศ

  คนงาน