ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

19

30 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2566

14

29 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2566

ครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2566

14

25 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม “อนุรักษ์พันธุ์กุ้งแม่น้ำกระบุรี ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง”

โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม “อนุรักษ์พันธุ์กุ้งแม่น้ำกระบุรี ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง”

14

21 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยสามัญ สมัยที่สามประจำปี 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยสามัญ สมัยที่สามประจำปี 2566

13

18 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชจะชนนานีพันปีหลวง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชจะชนนานีพันปีหลวง

19

12 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ครั้งที่ 3/2566

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ครั้งที่ 3/2566

16

11 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ครั้งที่ 3/2566

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ครั้งที่ 3/2566

16

11 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา

14

9 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

14

8 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ครั้งที่ 4/2566

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ครั้งที่ 4/2566

15

8 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

15

28 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566

27

17 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพอัคคีภัยแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2566

โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพอัคคีภัยแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2566

17

14 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม

โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม

30

19 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

20

12 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

52

9 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

20

1 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมพนักงานครั้งที่ 3/2566

ประชุมพนักงานครั้งที่ 3/2566

25

1 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก 2566

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก 2566

18

31 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...