ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ 6
 • นางสาวอาภา อัครมโนไพศาล

  ครู รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง

 • นางสาวชุติมน มาลัย

  ครู

 • นางสาวเสาวะณี จิตรตรง

  ครู

 • นางสุพัฒฐ สินธุรักษ์

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวนริศรา ปากหวาน

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)