ภาพกิจกรรม
ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
340
8 ธันวาคม 2566

🎊🎊องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ขอแสดงความยินดี กับนางสาวกลณิชา ช่วยละแม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักปลัด ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลพนักงานส่วนตำบลดีเด่น และนางสาวกิตติยา บี้บก ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) สังกัดกองการศึกษาฯ ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลพนักงานจ้างดีเด่น ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566🎊🎊